گرانترین خرید خوراکی قرن

در ژاپن  یک ماهی تن بلوفین 212کیلوگرمی به مبلغ 2میلیاردو 400میلیون تومان فروخته شد