جان کری:در صورتی که دولت آمریکا توافق هسته ای با ایران را نقض کند. کشورهای دیگر همچنان به این توافق پایبند خواهد بود

دانشجو