آمار تکان دهنده رییس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص:در24درصد خانواده ها هیچ کس شاغل نیست