درپی.اهمال و نقض برجام توسط آمریکا صادر شد.دستورهای جداگانه رییس جمهور به وزیر امور خارجه ورییس سازمان انرژی اتمی