رئیس جمهور خطاب به صدا وسیما و رسانه ها چرا واقعیت را به مردم نمی گوئید؟